Ledelse for kursholdere og turledere. Del 2: praktisk ledelse på vannet!

I forrige artikkel så vi på hvordan vi foretar forberedelser før turen ved å samle inn informasjon om padlekompetansen til deltakerne. Denne informasjonen bruker vi til å tilpasse turen og å delegere oppgaver til riktig deltaker hvis nødvendig. Vi så også hvordan vi kan utføre en briefing om turen til deltakerne før vi setter avgårde. Denne briefen har som mål å både få og gi nødvendig informasjon om mennesker, utstyr og miljø. På denne måten er du som leder og deltakerne forent om hva turen byr på av opplevelser og utfordringer.

Vi skal nå se på hvordan man kan utføre praktisk lederskap på vannet. Her brukes CLAP som en veiledende huskeregel. CLAP står for communication, line of sight, avoidance og position. Mye er allerede skrevet om CLAP av andre og prinsippet er tilsynelatende veldig enkelt ved første øyekast. Man skal, til enhver tid, kunne kommunisere med alle, se alle og unngå farer. For å få til dette må din posisjon som leder være riktig. Dette kan høres enkelt ut, men all erfaring tilsier at turledere hvert år bryter CLAP prinsippet og forårsaker små eller store uønskede hendelser. Min påstand er at alle uønskede hendelser kan spores tilbake til et brudd på CLAP-prinsippet.

La oss se litt på CLAP i detalje:

Kommunikasjon ved bruk av åresignaler.

Communication deles inn i før, under og etter turen. Før turen skjer kommunikasjon gjennom nettsider, eposter, sosiale media og telefonsamtaler med turdeltakerne. Under turen utfører man kommunikasjon med deltakerne og tjenester på land gjennom åresignaler, posisjonsering i gruppa, håndsignaler, muntlige beskjeder, fløyte, VHF, satelittkommunikasjon eller telefon. Etter turen skjer det gjennom debriefer, eposter, sosiale media o.l. For å oppretteholde kontroll på vannet må du kunne kommunisere med deltakerne til enhver tid.

Ved bruk av lenking opprettholdes siktlinjen slik at alle i gruppa, totalt sett, blir sett.

Line of sight (siktlinje) opprettholdes slik at du som leder kan se alle til enhver tid. Du vil da være en «gjeter» som hele tiden har full oversikt over alle deltakerne. Noen miljø, som inne blant skjær og steiner, gjør akkurat dette til enten veldig vanskelig eller umulig. Med komptetente nok deltakere kan man bryte denne regelen ved å bruke lenking (chainlinking) for å samlet sett opprettholde siktlinje.

Ved bruk at portvokter kan du og din assistent raskt og trygt ta en gruppe gjennom trange eller utsatte partier.

Ved bruk av lenking ser ikke lederen alle deltakerne, men samlet sett så har alle visuell kontakt med hverandre. Ved en uønsket hendelse vil kommunikasjonen spre seg forover og bakover slik at alle får med seg hva som skjer. Deltakere har her ansvar for personen foran seg og bak seg, siktlinjen mellom disse skal da ikke brytes. Denne organiseringen passer for kompetente padlere og i trange områder.

Du kan også bruke en kombinasjon av gjeting og chainlinking. Vi kaller dette for bruk av portvokter (gatekeeper). Ved bruk av en portvokter, som vanligvis er din assistent eller en utpekt nr. 2, kan dere sammen geleide deltakere gjennom crux som ikke tillater full siktlinje ved andre metoder. Ved å være to stykker som samarbeider om å lede deltakere fortløpende gjennom flere krevende steder, vil dere spare tid og øke sikkerheten for gruppa.

Er det noen tvil så er det ingen tvil. For å unngå farer må man noen ganger avstå fra å dra ut å padle.

Lederen gir signal til portvokteren når lederen er klar til å utføre redninger i cruxet. Portvokteren flytter seg slik at neste deltaker kan padle gjennom cruxet, eller det utsatte området. Deltakeren går gjennom cruxet på eget ansvar og timing. Det er vesentlig å kommunisere at når du gir klarsignal til å ta i mot deltakere, så betyr det at du er klar til å redde noen hvis et velt skulle forekomme i cruxet. Det er betyr ikke at deltakaren burde gå inn når du gir signalet. Deltakeren må selv bestemme når han/hun skal gå gjennom cruxet. På denne måten ansvarliggjør du deltakern til å selv utføre fornuftige beslutninger.

Ved ledelse blant steiner og skjær (rock gardening/rockhopping) må du som leder ha en plan for ekstraksjon før du sender padlere gjennom. Det er for sent å finne på redningsmetoder etter at et velt har skjedd. Dette er en gylden regel du som guide skal ha i ryggmargen. Når du ankommer et brott kan du gjøre følgende:

  1. Observèr brottet i store og små bølger, tell bølgeperioden og se etter et forutsigbart mønster.
  2. Hva er sannsynligheten for at noe går galt og ha er konsekvensen av dette. Er sannsynligheten høy men konsekvensen lav så vil du kanskje gjennomføre. Er sannsynligheten lav men konsekvensen høy så vil du kanskje ikke gjennomføre.
  3. Hvordan skal du utføre en ekstraksjon ved velt og hvordan skal du, hvis nødvendig, transportere en skadet person til sikkerhet. Du trenger å ha en mikroplan og en makroplan klar før du sender deltakere inn. Makroplanen tar for seg hvordan du skal få alle hjem på trygg måte og kan kanskje være den samme hele dagen, mens mikroplanen forandres fra brott til brott. Utstyr (taueline) og assistenter må være i høyt beredskap hvis du vurderer at sannsynligheten for et velt er høy.

Avoidance praktiseres for å unngå farer. Avoidance kan praktiseres ved at du endrer eller kansellerer turen for å unngå farer. På vannet kan det praktiseres ved at du tilpasser turen til nivået i gruppa. Metoder som gjeting, lenking og portvokter brukes for å unngå farer. På vannet er det din jobb å utøve den dynamiske risikovurderingen og er det noen tvil så er det ingen tvil. Det er bedre å ta feil på den sikre siden.

Som turleder tar man padlere inn i mange forskjellige miljø. Din posisjon må i alle tilfeller være der du utgjør mest nytte.

Positioning handler om den posisjonen i gruppa som gir deg best mulighet til å kommunisere, opprettholde siktlinje og å unngå farer. Posisjonen binder alt i CLAP sammen. Har du feil posisjon vil du ikke klare å opprettholde kommunikasjon, siktlinje og å unngå farer. ISKGA er i stor grad tilhenger av at lederen ligger foran i gruppa. I mange tilfeller vil denne posisjonen tillate gode muligheter for kommunikasjon, siktlinje og unngåelse av farer.

Det ligger litt i ordet å lede, å lede det gjøres forfra og ikke bakfra, generelt sett. Det finnes selvsagt unntak her, for eksempel i stille og rolige områder hvor det er mulig å kommunisere muntlig til alle, se alle og ingen umiddelbare farer er i nærheten. Mange kan lede under slike omstendigheter. Vi er imidlertid mer interessert ledelse under mer utsatte forhold og farvann. Da er vi interessert i en robust modell med færrest mulig antakelser og elementer som KAN gå galt.

Tenk på uønskede hendelser du selv har vært involvert i. I uønskede hendelser kan man spore årsaken tilbake til et brudd på CLAP prinisppet. Årsaken var enten at det ikke var mulig å kommunisere, siktlinjen var ikke opprettholdt, farer ble ikke unngått og/eller at posisjonen til lederen var feil. Noen ganger vil det også være en kombinasjon av flere brudd på CLAP prinsippet.

Mye kan skrives om ledelse på vannet. CLAP er et prinsipp som er hjelpsomt til å konkretisere noen overordnede tanker rundt ledelse i et dynamisk miljø. I neste artikkel tar vi for oss ledelse når ting ikke går helt som planlagt. Hvordan skal man systematisk tilnærme seg tilsynelatende kaotiske situasjoner? Vi ser nærmere på faget redning og hvordan profesjonelle redningstjenester har utviklet robuste metoder.

For kursholdere og turledere. Del 1: Før du kommer på vannet!

Ledelse er et håndverk for kajakkpadlere da vi må lede og ta avgjørelser på «stående fot». Ofte har vi ikke anledning til å trekke oss tilbake og fundere over mulige beslutninger. Det vil som oftest være et tidspress hvor sekunder eller minutter er tidsrammen man har tilgjengelig før nye og potensielt større problemer oppstår, i tillegg til opprinnelig problem. I mange situasjoner kan man anvende huskeregler for å støtte egen beslutningsprosess.

Artiklene vil gå gjennom disse huskereglene, og i denne første, av tre, artikler tar vi for oss ledelse før du går på vannet med en gruppe. Dette kan passe for arrangementer som gjennomføres i tre stjerners forhold og farvann eller mer.

Som leder kan det hende du fra tid til annen må lede en gruppe deltakere du vet lite eller ingenting om. Det er derfor i alles interesse at du innhenter relevant informasjon om deltakerne før dere er på havet i kajakken. Du har flere metoder å innhente denne informasjonen, og typisk begynner det med at du spesifiserer hvem som kan delta på arrangementet ved å beskrive formål og krav til arrangementet. På den måten kan deltakeren selv gjøre seg opp en mening om han eller hun bør melde seg på.

Etter en påmeldingsprosess, hvor du kanskje svarer på spørsmål om arrangementet per e-post eller telefon, vil du møte deltakerne på land ved kajakkene. Her vil du gi deltakerne en generell oversikt over det du har planlagt for dagen, slik at alle er informert om hva som skal skje. Etter dette kan man bruke SHEETS som huskeregel for å orientere og innhente informasjon om deltakerne.

Hvem av deltakerne kan utføre redningen? Denne informasjonen må du ha før du ender opp i krevende situasjoner.

SHEETS er en engelsk huskeregel og står for:

  1. Safety & signals
  2. Humans
  3. Environment
  4. Equipment
  5. Time
  6. Safety & signals

1. Safety & signals

Står for sikkerhet og signaler. Safety tar for seg generell sikkerhet. Her forteller du hva deltakerne skal gjøre hvis noen for eksempel velter. Deltakerne skal bruke STOP (stopp, tenk, observer, praktiser) huskeregelen. Ved en velt skal altså deltakerne:

Stoppe det de holder på med og snu baugen opp mot vind, bølger eller strøm. På den måten vil de ikke passivt drive sidelengs avgårde, men ha fokus på de rådende forholdene og holde seg stasjonære slik at du som leder greier å holde de under oppsyn.

Tenke på egen sikkerhet først og sørge for de selv er i trygghet og unna potensielle farer.

Observere mot deg som leder og avvente beskjed om hva som skal skje.

Praktisere mottatt beskjed fra deg som leder så lenge de selv er komfortable med dette.

Etter en generell sikkerhetsbrief går man gjennom åresignaler, håndsignaler og, der det er relevant, VHF, telefonnumre og satellittkommunikasjon. Åresignaler kan brukes til å signalisere samling (åra holdes rett opp i været), padle til høyre eller venstre (pek med åra der du vil deltakerne skal padle), stopp (hold åra horisontal over hodet), store bølger eller strøm (samme som stopp-signalet men i tillegg så hever og senker du venstre og høyre arm om hverandre flere ganger). Typiske håndsignaler er: «Er du ok?», «ja» og «nei».

Årsaken til at vi bruker signaler er at muntlig kommunikasjon fungereR dårlig i vind og bølgesprøyt ute på havet. I tillegg kan deltakerne være såpass langt unna at stemmebruk blir lite effektivt. Denne kommunikasjonsformen må avtales på forhånd før man får bruk for den. Gjør man det til vane å alltid inkludere dette i briefen på land, vil man også være med å utvikle en god kultur og forståelse i padlemiljøet, slik at flest mulig bruker like åresignaler til å kommunisere med.

Unngå vanskelige situasjoner ved å tilnærme deg risiko på en metodisk måte.

2.Human Factorsbetyr

At du gir en introduksjon av deg selv og at andre deltakere også gjør det samme. Dann deg et bilde av erfaringsnivået blant deltakerne slik at du vet hvem du kan bruke i krevende situasjoner. Hvem bør man bruke til tauing, kommunikasjon, førstehjelp eller som assistent. Som leder skal du i størst mulig grad delegere oppgaver til passende person. I det øyeblikket du selv involverer deg i detaljarbeid vil du miste oversikten og kapasiteten til å lede.

Be om at deltakerne forteller om hvilke forventninger de har til arrangementet slik at du kan vurdere om du kan møte disse eller ikke. Hvis en deltaker har urealistiske forventninger må du forklare dette slik at alle er forent om hva arrangementet faktisk dreier seg om.

Skaff deg en oversikt over medisinske eller helsemessige utfordringer blant deltakerne. Dette kan gjøres skriftlig i forkant av turen, men bør også gjøres muntlig i plenum eller på tomannshånd hvis det er et sensitivt tema. Helseopplysninger rammes av loven, så sett deg inn i dette før du samler inn slikt. Hensikten her er at du som arrangør skal være klar over relevante helsemessige ting som kan påvirke eller hindre deltakeren fra å gjennomføre på en trygg og sikker måte.

Har du nyttige spesialister i gruppa – medisinske eller kommunikasjonsferdigheter? Hvis ja, notèr deg dette og delegèr passende oppgaver ved anledning. Alt som kan avlaste deg som leder må du dra nytte av.

Fornuftig muntlig kommunikasjon er til tider svært vanskelig eller umulig.

3. Environment

Gå gjennom værmelding, tidevann, tidevannsstrømmer, lokale vindforhold (fallvinder, solgangsbris), surf, skjær, åpne kryssinger, skipstrafikk, landemerker, trygge landingssteder eller mangel på dette. Alt som er relevant for området dere skal operere i bør det informeres om slik at alle har en felles forståelse av hva dagen bringer av opplevelser og risiko.

4. Equipment

Allerede mens deltakerne introduserer seg selv kan du begynne å evaluere utstyret de har på seg fra topp til tå. På mer krevende turer ber jeg deltakerne feste tauelina til kajakken og gå hele lina ut. Dette gjøres for å se om det er floker på lina som vil gjøre tauing problematisk. På overnattingsturer er det nødvendig å gå mer grundig til verks, og kontroll av utstyret er nødvendig. Det er for sent å finne ut på kvelden at noen mangler kritisk utstyr som for eksempel liggeunderlag eller andre ting. Det er faktisk din jobb som leder å kontrollere at deltakerne har med det de skal. Kort sagt, det er for sent å finne ut av at noe av utstyret ikke er med eller ikke fungerer, når dere er ute på havet.

Har du god informasjon om forhold, farvann og deltaker, kan du også tilpasse arrangementet bedre slik at alle blir fornøyd, uansett nivå.

5. Time

Hvilke tidsfaktorer er relevant for turen? Det kan være lavvann, høyvann, strømsnu, solnedgang eller oppgang, lunsj eller start og slutt på turen. Værmeldingen kan ha nyttig informasjon om endring i været. Akkurat når dette skjer bør være en del av briefen.

Har du god informasjon om forhold, farvann og deltaker, kan du også tilpasse arrangementet bedre slik at alle blir fornøyd, uansett nivå.

6. Safety and signals

Til slutt gjennomfører man en repetisjon av signaler og kontroller at deltakerne husker disse ved å be de demonstrere signalene. Utfør også en kort oppsummering av de viktigste sikkerhetsmomentene ved turen.

Denne briefen er designet for å hjelpe lederen og deltakerne til å bli godt informert om forhold, farvann og deltakere.

Selv om deltakerne har gitt en muntlig orientering om egen erfaring, kan det i tillegg være nyttig å gjennomføre en praktisk øvelse i skjermet farvann. Dette for å se om deltakerne faktisk er på det nivået de sier at de er. Her kan øvelser som å padle rundt en bøye, utføre egenredning, rulle eller andre teknikker, avdekke hvilket teknisk nivå deltakeren besitter.

All denne informasjonen vil nå kunne gi deg et godt beslutningsgrunnlag når du skal lede et arrangement, og delegere oppgaver i potensielt tidskritiske situasjoner. God tur og god ledelse går hånd i hånd.

Om artikkelforfatter
Kristoffer Vandbakk leder turer og holder kurs i havkajakk. Han holder alt fra introkurs til videregående kurs gjennom NPF, samt alle ISKGA kurs i Norge.

-Vi er ikke terrorister!

Emiratstaten Kuwait assosieres nok mer med oljeproduksjon og sjeiker, enn et padlemekka man valfarter til. Landet deler grense til Irak i nord, og Saudi Arabia i sør, pluss at det har maritime grense mot Iran. -Den største padleopplevelsen var nok skyline til hovedstaden Kuwait City, forteller Kristoffer Vandbakk i dette intervjuet om hans padleopplevelser i Kuwait.

Kommuniserte på Instagram
-Jeg hadde fulgt Bashar Al Huneidi på Instagram noe tid og han fulgte meg, starter Kristoffer. Etter hvert begynte vi å skrive litt frem og tilbake. Bashar drev allerede kajakkfirmaene i Kuwait, «Kayak4Kuwait» og «Gulfkayakacademy», men kunne tenke seg å lære mer. Vi snakket om at han kunne komme til Oslo, men det endte med at det letteste var å hente meg ned dit!

-Jeg opplevte mye under besøket i Kuwait, blant annet besøk hos en dishdash-skredder som syr drakter til kamelriding i ørkenen, forteller Kristoffer Vandbakk (tv). Hans kontakt i Kuwait, Bashar Al Huneidi, sitter til høyre. Foto: Kristoffer Vandbakk/privat.

Egen sjåfør
-Det var februar og jeg kom ned til et herlig klima med rundt 20 grader i luften og lunkent, turkisfarget vann, deler Kristoffer. Bashar er fra den rike delen av landet og under hele turen hadde jeg egen sjåfør med meg. Kuwait er nå et land det er trygt å ferdes i, jeg ble veldig godt tatt imot, og møtte positivitet overalt!

Forsøpling
Kuwaits kystlinje er rundt 50 mil lang og den persiske Gulf utenfor er nokså grunn. -Det var en del strøm der, men jeg vil karakterisere det som medium styrke tidevannsstrømmer, forteller Kristoffer. Vi merket det mest ved odder og moloer. Landskapet er flatt, med lange sandstrender. Dessverre var det veldig mye søppel på mange av strendene!

Bashar driver kajakkskole i Kuwait og dette er «klasserommet» der kundene møter opp og får kajakkteori! Foto: Kristoffer Vandbakk.

For varmt til å trene ute
Våren i Kuwait starter i mars og byr på varmt vær og overhengende fare for tordenstormer. I juli til oktober kommer vinder som gir kraftige sandstormer. Kuwaits somre er noen av de varmeste på jorden, og innehar rekordmålingen for Asia med 54 grader Celsius! -Om sommeren er det så varmt at trening utendørs er utenkelig, forteller Kristoffer, og legger til at et av landets tiltak er å lage lange gå-baner innendørs på shoppingsentrene slik at folk kan gå tur for treningens skyld!

Fanesaker i kajakken
Bashar er en aktiv person, blant annet er han på noe så spesielt som Kuwaits slalåm-landslag! Hans fanesaker er todelt, og han flagger begge gjennom kajakkpadling. Først er det å bedre Kuwaits samfunnsproblemer, som diabetes 2 og overvekt og andre livsstilssykdommer. Det andre er å opplyse om skadene plast har på marint liv. Dette gjør han blant annet gjennom padlekurs og padleturer.

Utsikt mot Kuwait Citys skyline! Foto: Kristoffer Vandbakk.

 

-Vi er ikke terrorister!
-Da jeg kom til Kuwait holdt jeg ISKGA-kurs for Bashar, deler Kristoffer. Hans kajakksenter er det eneste i Kuwait som nå har ISKGA-sertifisert personell. Jeg holdt også et grunnkurs i havkajakk for en gruppe bestående både av kuwaitere og internasjonale deltakere. Under kurset spurte jeg om de ønsket at jeg skulle ta bilder av dem. Da brøt de ut i «-bare ta bilder, vi er jo ikke terrorister!».

De tre såkalte Kuwait Towers er vanntårn til Kuwait City, og regnes både som et landemerke og et symbol på det moderne Kuwait. Det høyeste tårnet (th) er 187 meter høgt og i nederste kule er det en vanntank på 4500 kubikkmeter, mens øverste kule er en roterende restaurant. Foto: Kristoffer Vandbakk.

Det beste på padleturen!
-Jeg husker godt den kommentaren, ler Kristoffer. Vi padlet en del langs strendene og rundt odder og ut til noen ørkenøyer som lå et stykke fra land, men høydepunktet på padleopplevelsene i Kuwait var nok å kikke på Kuwaits skyline! I tillegg så er det dette med padlegleden. Den er der uansett kultur og nasjonalitet, den er universell. Alle får smilet frem i kajakken, avslutter Kristoffer!

Lese mer om padling i utlandet?
Patagonia er langt unna, men du verden så spesielt det ser ut! HER leser du reisebrevet fra Kim, som padlet i Patagonia og fann både store sjøløvekolonier og fantastiske, fargerike marmorgrotter som kunne padles inn i!

 

Ærlige omtaler av 10 tørrdrakter! Din kjøpshjelp i jungelen!

Vi i redaksjonen i magasinet Padling synes såklart at det ville være interessant å utføre en stor tørrdrakt-test. En test der tørrdraktene ble brukt over tid, under ulike forhold, med mange drakter og et testpanel som alle prøvde alle draktene. Men, dette er så tid- og ressurskrevende at det ville ta for lang tid å få fram noe fornuftig før inneværende tørrdraktsesong (i Sør-Norge) er over. Løsningen ble derfor at vi i stedet kontaktet erfarne padlere som har brukt en bestemt tørrdrakt over tid, og som dermed kan skrive noe fornuftig, både godt og mindre godt, om denne drakten.

Noen krav
Vi fikk altså erfarne padlere innen havpadling, packraft, elvekajakk og parapadling til å skrive en omtale av en tørrdrakt de bruker mye. Noen krav må stilles for tørrdraktene som skulle med i omtalen. Tørrdrakten må fortsatt være en modell som er i salg i Norge i dag, og ikke en utgått/utgående modell. Det må være mulig å kjøpe drakten fra flere ulike steder her i landet, gjerne både i fysisk- og nettbutikk. Tørrdraktene må finnes i ulike deler av prisskalaen, fra rundt 5000 til rett over 20 000 kroner. Videre må drakten være en som mange av oss padlere her i landet bruker, og fra en anerkjent produsent. Det var også et krav at den som anmelder må ha hatt, og brukt, tørrdrakten over lang tid eller i intense perioder med padling nesten hver dag.

10 ærlige omtaler
Dette har ført til at du over de neste MANGE scrollinger nedover får ærlige omtaler av totalt 10 tørrdrakter, som alle florerer på det norske markedet. De som omtaler draktene er erfarne padlere, som gjerne har padlet i mange år, og har hatt flere tørrdrakter, slik at de er i stand til å vurdere drakten opp mot både engen erfaring, eget bruk, andre drakter de har hatt, og de behov og ønsker de har for en tørrdrakt i dag.

Lytt til ekspertene!
Dermed har du som enten skal kjøpe din første tørrdrakt, eller du som trenger en ny tørrdrakt, mulighet til å lytte til ekspertene og se hva de synes om tørrdrakten, hva de liker og hva de ikke liker fullt så godt. Du kan altså sitte hjemme i sofaen og høste flere års erfaringer slik at du finner en drakt som passer til ditt bruk, din stil og din økonomi. Vi liker folk som deler kunnskap!

Vi håper du ved hjelp av de neste mange sidene vil få informasjon og inspirasjon til å velge en drakt som passer deg og ditt. Lykke til med kjøp av tørrdrakt!

NB! Tørrdraktene omtales i tilfeldig rekkefølge.

 

TØRRDRAKT 1:
Immersion reasearch 7figure

Hallvard Torp
Denne omtalen er skrevet av Hallvard Torp fra Bergen. Han er NPF Veileder Hav og har drevet mye med brottpadling, surfski, samt holder en rekke kurs. Siden 1989 har han padlet i havgapet vest for Bergen. Han har brukt denne tørrdrakten i 5 år til alt fra rolige vinterturer, brottpadling og langturer, til redningsøvelser og kurs. Hallvard er dessuten flittig freelancer for magasinet Padling, og vår faste kajakktester!

Hallvard Torp har omtalt (og er her modell for) Immersion Research-drakten, der membranen er laget av nylon fra resirkulerte vannflasker. Foto: Torp/Privat.

Produsent: Immersion reasearch
Modell: 7figure
Når kom drakten på markedet: 202x
Veiledende pris i Norge: 10300 kr

Fakta om drakten
-hel drakt
-herremodell med tisseluke foran, ikke dropseat
-type materiale i drakten: nylon fra resirkulerte vannflasker
-type mansjett i hals og rundt håndledd: latex
-type materiale i sokkene: nylon
-har beskyttende hals utenpå halsmansjetten
-glidelåsen er bak på skuldrene
-ingen lommer, ingen hette
-vekt 1,6 kg

Omtale
Jeg har hatt mange tørrdrakter, noen billige og dårlige, og noen dyre og gode. Immersion Reasearch lager klær for elvepadlere, men de fungerer glimrende på havet også. Deres «7figure» ligger absolutt i toppskiktet i kvalitet uten å være blant de dyreste. Den puster like godt som de beste i gore-tex, men den er ikke fullt så myk i stoffet som de beste. Den har en veldig glatt og tettvevd overflate, kanskje litt plastaktig, men det gjør at skitt preller godt av. Min 7figure har ingen forsterkninger, men likevel er den ikke synlig slitt på knær eller i baken. Den er laget av ganske solid stoff over hele. Det viktigste med en tørrdrakt er å holde padleren tørr. 7Figure har aldri sluppet inn vann og er fin i overflaten og rimelig vannavstøtende etter 5 års bruk. Den er ganske enkel i designet, noe jeg liker. Jeg synes ikke det bør være for mye krimskrams på en padledrakt. Trenger jeg lommer kan jeg bruke vesten. Her er det stramming i håndledd og ankler og begge fungerer supert. Immersion Reasearch 7figure er ikke den mykeste drakten jeg har hatt på meg, men den er ikke så stiv at det plager meg på noe vis.

Glidelås bak over ryggen er en smakssak. Den er mindre merkbar når du padler enn en over brystet, men er nok hakket verre å åpne og lukke. En taustump i glidelåsen løser det greit for meg. Jeg har slitt noen ganger om vinteren med kalde fingre, men det har alltid gått. Etter å ha padlet med glidelås på ryggen er det tvilsomt at jeg går tilbake til glidelås foran, i alle fall ikke før manglende bevegelighet i skuldrene tvinger meg. Jeg synes det er overlegent under padling.

Skifte av mansjetter er standard prosedyre og ikke verre eller bedre enn andre drakter jeg har hatt.

Glidelåsene er av plast og glir veldig godt om du smører dem jevnlig, dvs et par ganger i halvåret ved mye bruk.

Tisseluke foran er et must for meg og denne er riktig plassert og passe stor.

Føttene er i kraftigere stoff enn resten av drakten. Dette mener jeg er mye bedre enn latexføtter, både på grunn av styrken, men også med tanke på at latex må byttes med jevne mellomrom. Jeg tråkker av og til på bakken med drakten under av og påkledning og det har ikke blitt hull eller synlig slitasje under føttene heller.

Anbefaling
I forhold til prisen er dette en fantastisk bra drakt. Den kan brukes til alle aktiviteter på hav og elv. Det er en enkel drakt uten hette eller lommer, så om du liker den stilen kan Immersion Reasearch 7figure varmt anbefales både nybegynnere og eksperter. Den tåler lang og hard bruk.

Oppsummering

+Slitesterk
+Tørr selv etter lang og hard bruk
+Puster godt

-Ingen lommer
-Litt stivere stoff enn de dyrere draktene
-Stoffet på føttene kan føles litt stivt inni padleskoene

___________________________________________

 

TØRRDRAKT 2:

Ursuit MPS

Einar E Knutsen
Det er Einar E Knutsen som har skrevet omtalen av Ursuit MPS. Knutsen kaller seg normade bosatt i Oslo og som padler over hele landet. Han er Veileder Hav og daglig leder i selskapet Eventyrpadleren. Padler og holder kurs hele året, under alle forhold. Har padlet solo «Norge på langs» og flere turer til Svalbard og Grønland. For tiden er hovedfokus tilrettelagt padling for utøvere med funksjonsnedsettelse og Grønlandsrulling. Ursuit-tørrdrakten er brukt til havkajakk, rullekajakk, elvekajakk, surfski, båt, og turskøyting, til aktiviteter som korte turer under alle forhold sommer som vinter, langturer, kurs redningsøvelser, brottpadling, rulling, surf, elv. Knutsen kjøpte denne drakten første gang i 2013, og sliter de ut på 2-3 år da de er mye i bruk. Han padler nå i sin 3 Ursuit MPS-drakt!

Bildetekst: «EinarKnutsen.jpg» Einar E Knutsen har omtalt (og viser den på bildet) den letteste tørrdrakten vi presenterer. Ursuit MPS veier bare 781 gram! Foto: Laila Reigstad.

Produsent: Ursuit MPS
Modell: Multi purpose suit, MPS
Når kom drakten på markedet: rundt 2010
Veiledende pris i Norge: 6999 kr

Fakta om drakten
-hel drakt, unisexmodell
-type materiale i drakten: Gore-Tex 3 lags laminert. Dobbelt søm med tape
-type mansjett i hals: Neopren 3 mm glatt innside
-type mansjetter rundt håndledd: Neoprene 3 mm glatt innside
-type materiale i sokkene: Som drakten Gore-Tex 3 lags laminert
-glidelåsen (to-veis YKK) går fra skritt til hals. Den er ikke beskyttet.
-ikke dropseat og ikke tisseluke foran, men siden glidelåsen er to-veis så er tisseluke fremme overflødig!
-ingen lommer eller hette
-vekt 781 gram i størrelse large

Omtale
Jeg kjøpte min første Ursuit MPS for snart 10 år siden. Kom over den litt tilfeldig i forbindelse med at vi testet forskjellige tørrdrakter som skulle brukes til kurs og turer i Oslo Kajakklubb. Umiddelbart tenkte jeg at dette må være en fin ekstra tørrdrakt for varme sommerdager her på øst/sørlandet. Den var lett, tok lite plass og virket komfortabel. Først og fremst var jeg litt skeptisk til at denne ikke hadde mansjetter til å trekke over støvler og ikke hadde den skjørt til å pakke over spruttrekket. De andre tørrdraktene jeg brukte hadde disse detaljene og var mye tykkere og stivere. De var vanskelig å få på og ikke særlig komfortable spesielt når det var varmt i luften.

De første årene brukte jeg forskjellige tørrdrakter etter hvilke forhold jeg skulle padle i.
Da jeg i 2015 startet turen med å padle Norge på langs, «På vei mot Nord», hadde jeg med meg to tørrdrakter. En Ursuit MPS og en ekspedisjonsmodell til Kokatat. Etter en stund ble det veldig tydelig hvilken tørrdrakt som ble brukt. Kokatat’en ble kun hentet frem ved ekstremt lange overpadlinger hvor jeg kunne risikere å bli liggende mange timer i vannet ved velt og i noen få tilfeller hvor Ursuit MPS av en eller annen grunn var blitt våt.

Over tid har jeg begynt å kombinere MPS’en med annet tøy. På turer med veldig krevende forhold, kurs osv bruker jeg en tynn turbukse på utsiden av drakten. Ser også at mange som bruker denne drakten bruker en tettsittende kortbukse på utsiden, sannsynligvis for å redusere slitasjen på drakten. Ved mye vær benytter jeg ekstra skalljakke eller Storm Cag for å få ett ekstra isolerende luftlag. Hvor lenge du beholder varmen når du ligger i vannet handler først og fremst om hva du har under tørrdrakten og at du er tørr.

Drakten er tett forutsatt at den passer din kroppsfasong og da spesielt rundt håndledd og hals. Glidelåsen i front er to-veis og drakten kan rulles ned og benyttes som tørrbukse om du pakker spruttrekket riktig i livet. Det går fint å ta den på seg igjen på overkroppen når du sitter i kajakken, men vesten må selvfølgelig av. Jeg husker spesielt en etappe over Sletta fra Haugesund til Espevær. Det var vindstille og veldig varmt, og værmeldingen sa at det skulle være sånn hele dagen. Da jeg var halvveis begynte det å blåse opp og nedbøren nærmet seg uten at jeg hadde mulighet til å gå i land. Da var det godt å kunne trekke opp drakten på overkroppen og fortsette turen til Espevær godt kledd.

Med tid har det hent at neoprenmansjettene har blitt litt slappe eller slitt. Dette er lett å fikse med en saks litt egnet tape og neoprenlim.

Jeg skal nå gå til anskaffelse av min fjerde Ursuit MPS!

Anbefaling
Jeg mener denne tørrdrakten dekker de fleste behov til den gjennomsnittlige padler. Den er enkel å ta av og på og er utrolig komfortabel spesielt når det er stor differanse mellom temperatur i luft og vann.Jeg anbefaler denne tørrdrakten på det varmeste, til alle typer padling brukt i kombinasjon med annen bekledning.

Oppsummering
+Superlett og lite pakkvolum. Du tar den alltid med.
+Komfortabel, lett å lufte og kan brukes som bukse.
+Lett å ta på selv for rullestolbrukere.

-Kunne vært en mer synlig farge.
-Kunne vært mer forsterket /tykkere stoff på kne, bak og fot
-Kunne vært flere utgaver med tilpasset størrelse på mansjetter.

_________________________________________

TØRRDRAKT 3:

Kokatat Hydrus Swift Entry

Christian Harstad
Denne omtalen er skrevet av Christian Harstad fra Bergen. Harstad er tidligere aktiv konkurransepadler, som har gått over til havkajakk. Han har vokst opp i en padlefamilie og har lang erfaring med friluftsliv. Etter en lang og variert tjeneste i Forsvaret driver han nå foretaket AustVest padling. Harstad er Aktivitetsleder hav og i gang med ISGKA-modulene.
De to siste årene har han nesten utelukkende brukt denne omtalte drakten, og bruker den til havpadling, kursing og langturer både høst, vinter og vår.

Bildetekst: Christian Harstad anbefaler Kokatat Hydrus Swift Entry både til nybegynnere og viderekomne. Damemodellen er blå. Foto: Yngve Nymark.

Produsent: Kokatat
Modell: Hydrus Swift Entry
Når kom drakten på markedet: 2021
Veiledende pris i Norge: 9999 kr

Fakta om drakten
– hel drakt
– type materiale i drakten: Hydrus, et lett, mykt, vanntett og pustende materiale
– type mansjett i hals: Latex
– type mansjetter rundt håndledd: Latex
– type materiale i sokkene: Hydrus, som i resten av drakten
– finnes både i herre- og damemodell.
-herremodell med tisseluke foran, damemodell med dropseat bak.
– glidelåsen er lang og god på skrått over magen glidelås som er hel og forsterket i endene.
– ingen lommer
– ingen hette
– vekt: 570 gram!

Omtale
Jeg har brukt denne drakten i ca 2 år, og har blitt veldig glad i den. Hydrus materialet er en vanntett og pustende membran, som oppleves myk og lett. Drakten er enkel i konstruksjonen uten lommer, hette, skjørt eller neoprenbeskyttelse rundt halstettingen. Drakten har god passform, og en strikk med stramming i livet for å hindre at bein og sete «sagger» når man beveger seg på land. Sokkene er også i Hydrus. Drakten krever, som andre tørrdrakter, at man alltid benytter neopren-sko for å beskytte sokkene.

Den lette konstruksjonen gjør at drakten blir lett og tar lite plass når den er pakket sammen. Det enkle designet og bruk av membranen Hydrus, og ikke Goretex, gjør at denne drakten også er rimeligere enn tilsvarende drakter.

Drakten har som nevnt ikke hette, og ikke neoprenbeskyttelse av latexhalsen. Om vinteren kan nok enkelte savne dette, men jeg har ikke opplevd det som et problem. Den har heller ikke skjørt som brettes over spruttrekket. For de som driver med brottpadling kan dette oppleves som en mangel. Jeg har brukt drakten i tung sjø, og har ikke opplevd dette som et problem. Skal man ha en lett drakt er det noen kompromisser som må gjøres.

Glidelåsen er kraftig og solid. Den diagonale plasseringen på fremsiden gjør det lett å komme inn og ut av drakten, og lett å lukke og åpne.

Jeg har brukt drakten i ulike situasjoner. Bruksområdet har variert mellom trening, kurs og lengre turer. Den eneste svakheten jeg har kommet over er knærne. På turer setter vi ofte kneet i bakken. For eksempel når vi pakker inn og ut av kajakken, når vi lager mat og i andre situasjoner. Jeg skulle ønske Kokatat hadde lagt et lag forsterkende materiale på knærne. Slik det er nå må man være litt forsiktig når man setter kneet ned på svaberg, stein eller grus. Over tid vil dette kunne slite på drakten.

Jeg vedlikeholder min drakt på vanlig måte. Skyller i ferskvann etter bruk, smører glidelåsen jevnlig og vasker og impregnerer med NikWax, eller tilsvarende, når jeg syns det er behov. Jeg benytter også talkum på latex mellom hver bruk. Drakten oppbevares luftig, tørt og mørkt. Dette er enkle tiltak som forlenger levetiden på drakten. På to år med mye bruk har det ikke vært behov for å utføre noen reparasjoner. Men skulle man være uheldig så gjør den enkle konstruksjonen at det er enkelt å skifte hals- eller armmansjetter selv. Her kan det også nevnes at Kokatat har en veldig god servicegaranti på reparasjon, men for oss som padler mye er det ikke alltid så lett å være uten drakt mens den er på reparasjon.

Kokatat har også en modell som heter Hydrus Meridian. Denne drakten har skjørt over spruttrekket, neopren beskyttelse på halstettingen, beskyttelse over glidelåsen og en drenerende lomme på siden av brystet. Dette kan være et godt alternativ for de som har behov for slike løsninger og er villige til å spandere de ekstra tre tusen kronene.

Anbefaling
Kokatat Hydrus Swift Entry er en drakt som er laget for å holde deg tørr og beskytte mot kaldt vann og kulde, uten noe dill dall. Det er en ekstremt lett drakt som tar meget liten plass når du ruller den sammen, som en melkekartong. Det er dette jeg liker med Swift Entry. Jeg mener man får veldig mye sikkerhet, komfort og kvalitet for pengene. Jeg anbefaler drakten til nybegynnere og til erfarne padlere som ønsker en lett drakt med god passform. Kokatats materiale Hydrus er en vanntett, men pustende membran. Dette materialet er rimeligere enn GoreTex og jeg opplever det som mykere og lettere. Det kan hende at GoreTex har noe bedre pusteegenskaper og noe mer robusthet mot fysisk slitasje, men mye av drakten er uansett dekket av vest og spruttrekk, og vil ofte være vått av sjøvann. Den pustende effekten er derfor allerede betydelig redusert.

Oppsummering

+ Lett drakt og lavt pakkvolum
+ God passform
+ Enkel å skylle og tørke

– Kunne hatt forsterkning på knærne
– Kunne hatt neopren-beskyttelse utenpå latexhalsen

__________________________________

TØRRDRAKT 4:

NRS Crux

Heidi Grimnes
Heidi Grimnes er fra Tønsberg og er Veileder hav og Veileder livredning UTE, hun er Aktivitetsleder innen Packraft og Kano, ISKGA Costal Guide, Wilderness First Responder, og Sea Kayak Leader innen British Canoeing. Grimnes bruker drakta når hun holder kurs i Livredning, havkajakk, packraft, og elvepadling, og forteller at hun jobber med tørrdrakt på flere dager i uka året gjennom.

Bildetekst: Heidi Grimnes har omtalt NRS-tørrdrakten Crux. Drakten finnes både i herre og damemodell. Foto: Grimnes/privat.

Produsent: NRS
Modell: Crux
Når kom drakten på markedet: ukjent
Veiledende pris i Norge: 9500 kr

Fakta om drakten
-hel drakt
-kommer i herre- og damemodell, her omtales damemodellen
-type materiale i drakten: 4-lags Eclipse-materiale, vanntett, pustende med microfiber ytterst
-type mansjett i hals: Latex med neopren utenpå for beskyttelse av mansjetten
-type mansjetter rundt håndledd: Latex med neopren utenpå for beskyttelse av mansjetten
-type materiale i sokkene: 125 denier Eclipse (stoffsokker)
-damemodellen har dropseat
-herremodellen har tisseluke foran
-har glidelås foran på magen. Glidelåsen er beskyttet med egen klaff
-en lomme på brystet rett under skulder
-har ikke hette
-vekt 1400 gram

Omtale
En meget god allround drakt. Solide glidelåser fra Tizip som har gode «håndtak» å dra i. Den er enkel å ta på og av siden det er glidelås på magen. Drakta har det du trenger, hverken mer eller mindre. Jeg kjøpte drakta for å bruke den til litt røffere padling, men jeg bruker den like gjerne til tur. Hender at jeg savner hette hvis det blåser, snør eller regner. Liker også at denne damemodellen kommer i litt feminin farge.
Jeg har byttet mansjetter både i hals og håndledd en gang. Dette ble satt bort, men forsto at det var enkelt å komme til og en grei mansjett å bytte.
Har opplevd lekkasje i føttene etter to år, selv om jeg alltid bruker ett par neoprenesokker utenpå føttene til tørrdrakten før jeg putter de i padlesko, men dette er fikset med Aquasure eller tilsvarende tettemiddel.

Anbefaling
God drakt som varer ved røft bruk. Behagelig å ha på. Ingen ekstra deler som kan henge seg fast under for eksempel elvepadling. Jeg anbefaler drakten til deg som vil ha en god funksjonell og solid drakt uten for mye ekstra.

Oppsummering

+Doble mansjetter i hals og håndledd
+Slitesterk i stoffet
+Behagelig å ha på

-Mangler reflekser
-Skulle gjerne hatt mer forsterkninger på knær, sete og føtter
-Føttene har begynt å lekke i sømmene på føttene etter 2 års relativ hard bruk

_________________________________________

TØRRDRAKT 5:

Palm Atom

Kristoffer Vandbakk
Kristoffer Vandbakk har omtalt tørrdrakten Palm Atom. Han bor i Asker utenfor Oslo, er eier av Kajakk Nord, Norwegian Sea Kayaking og medeier av Færder Kajakk. Driver ISKGA i Norge og importerer Rockpool Kayaks. Jeg holder også videregående hav for Norges Padleforbund er Sea Kayak Leader i British Canoeing, og Coastal Guide International Sea Kayak Guide Drakten er brukt flittig i 3 år til både havkajakk og kano, der turer i Lofoten, helgeturer, kurs, brottpadling, rulling og surfing er ingrediensene.

Kristoffer Vandbakk har padlet masse med Palm Atom i 3 år. Her ser du han i drakten! Foto: Vandbakk/Privat.

Produsent: Palm
Modell: Atom
Når kom drakten på markedet: 2016
Veiledende pris i Norge: 11999 kr

Fakta om drakten
-heldrakt
-både dame- og herremodell
-materiale i drakten: XP 4-lags materiale, forsterkede flater på utsatte steder. Nylon sokker med dobbel taping. Sømmer er posisjonert for minst mulig slitasje. Drakten tåler en vannsøyle på 25 meter
-type mansjett i hals: Latex med ytre varmende og beskyttende neopren
-type mansjetter rundt håndledd: Latex
-type materiale i sokkene: XP 4 med nylon i sålene
-har dropseat og tisseluke
-glidelås på skuldrene, som ikke er tildekket.
-en stor vanntett lomme på brystet
-ikke hette
-vekt: 1360 gram

Omtale
Drakten har god bevegelighet og passform for meg. Jeg er 189 cm høy og bruker XL i størrelse. Det at glidelåsen er på skuldrene gjør at den er ute av veien når man padler. Drakten vil ikke «knøvle» seg på brystet slik glidelåser på brystet kan gjøre. Det går greit å åpne og lukke glidelåsen selv, men dette kan være mer utfordrende hvis man har begrenset mobilitet i nakke, skulder og armer.

Palm har hatt en utfordring med at føttene fort fikk hull på seg. Jeg merker en bedring i dette siden 2019 da min nåværende drakt ikke har hatt dette problemet.

Glidelåsene er laget av YKK som er en av de større produsentene på glidelås. Alle glidelåser har fungert problemfritt. Man må imidlertid holde sand unna glidelåsen.

Jeg har sjeldent skyllet drakten i ferskvann og dette har så langt gått helt fint. Palm anbefaler skylling i ferskvann eller vasking i 30 grader. Drakten må henges for å tørkes og må ikke kjøres i tørketrommel.

Jeg bruker drakten nesten hver helg og om sommeren er det flere langturer. Jeg har i løpet av 3 år ikke hatt noen hull eller lekkasjer. Mansjetter bytter jeg omtrent en gang i året som rutine. Brukes drakten mindre er nok levetiden på mansjettene lengre. Mansjettene bør pudres med talkum etter bruk for å forlenge levetiden.

I og med at jeg holder så mange kurs og turer så er tørrdrakter en forbruksvare og jeg bytter den ut når sol, salt og slitasje leder til lekkasjer jeg ikke greier å tette. Så langt synes jeg levetiden til nåværende drakt er veldig god da den har vært med på mye.

Den har en lomme jeg ganske sjeldent bruker til å oppbevare telefon eller andre kommunikasjonsmidler.
Drakten er ren og enkel og har ikke hette eller lommer som kan feste seg eller komme i veien for nye.

Anbefaling
Jeg er godt fornøyd med drakten. Den har tålt mye bruk uten å få hull eller andre problemer. Den er middels kostbar og passer for den som har padlet i et år eller to og er ute etter sin andre tørrdrakt. Det finnes billigere drakter og man kan vel argumentere for at nybegynnere som enda ikke vet helt hvor mye en skal padle kan først kjøpe en billigere drakt for å spare penger.

Oppsummering

+ Slitesterk
+ God bevegelighet
+ Enkel og rent design

– Middels dyr
– Kun to fargevalg (blå og rød)

_____________________________________________

TØRRDRAKT 6:

YAK Strata

William McCluskey
Det er skotske William McCluskey som har skrevet omtalen om YAK Strata. McCluskey bor i Orkanger i Sør-Trøndelag. Han har padlet i over 40 år, mye på elver i Skottland, og da han flyttet til Norge ble han helt revet med av havpadling. Han padler mest alene, og foretrekker vinterpadling når det er kalde, vindfulle og krevende forhold som gir både psykiske og fysiske utfordringer. I tillegg tar han masse bilder av rolige solnedganger fra kajakken. Lokalt jobber han med kajakkpadling som en aktivitet ved psykisk lidelse. McCluskey tester også padleårer og annet utstyr fra flere leverandører og deltar i produktutviklingen. Det nevnes at YAK har gitt McCluskey denne tørrdrakten. Vi har valgt å la omtalen stå på engelsk ettersom en oversettelse vil påvirke omtalen for mye.

William McCluskey er skotten som har slått seg ned i Orkanger og som foretrekker padling i røft vær! Foto: McCluskey/privat.

Produsent: Yak
Modellnavn: Strata
Når kom drakten på markedet: 2022
Veiledende pris i Norge: 6300 kr

Fakta om drakten
-hel unisex drakt
-materiale i drakten: Forsterket 3-lags pustende 20k Cordura. Forsterkninger i setet og knær. Områder med strekkbare paneler. Bukseseler inni.
-mansjett i hals og rundt håndledd: neopren
-type materiale i sokkene:
-har tisseluke foran
-glidelåsen er på skuldrene/ryggen, og er beskyttet med egen klaff.
-ingen lommer
-hette i skarp gul som kan foldes inn i høy krage (stormkrage), som igjen har pustehull slik at man kan padle med kragen helt opp til nesen.

Omtale
I prefer winter kayaking and preferably in stormy weather. From the very first tour in stormy, winter conditions I quickly realised the benefits of this drysuit. The high collar with zip protects your neck and lower face from cold biting winds, the hood which is inside the collar was also very good, with drawstrings to ensure a good fit without losing visibility while remaining in place in high winds comes also with a peak at the front to keep the snow and rain from going straight into your eyes.
The stretch panel waist is ideal for kayaking, with internal braces enabling a good fit and helps stop bunching of material around waist especially for a shorter paddler such as myself. In addition I liked the shoulder room, not tight to the body as it is with my other drysuits, freedom of movement was ideal when rolling. I liked the ‘’Glideskin’ neoprene material around the neck and wrists. The Glideskin gives the benefits of a latex and neoprene seal in one, warm in winter and giving a good seal while rolling and additionally easy to put on and take off.
Normally in summer I do not use a drysuit but for a solo crossing of a few kilometres I used the drysuit in 20C and although warm inside I was not wet inside when I took of the suit. The breathability in this suit is amazing. I have also tried it during a 7 hours non-stop padling tour in varying conditions and remained dry once again.

The material used in this suit is 3 layered 20k with strengthened seat and knees, well designed for people of all sizes, whether paddling kayak or participating in other water sports.

Anbefaling
I highly recommend this drysuit for all levels, beginner to expert. Well thought design with well researched and tested material. Breathability is top, fit is perfect and the Glideskin seals are great. Paddling in comfort from -15C to 20+C it is perfect for paddling the whole year round.

Oppsummering

+ The high collar and hood is ideal for winter paddling and equally as good for summer use.
+ A real good fit, with plenty of shoulder room
+ The breathability in this suit is incredible

– After testing over many months in many different conditions, I in all honesty can not fault this suit in any way, it stands up to all my expectations and more, and has become my favourite of four different drysuits.

______________________________________________

TØRRDRAKT 7:

Level Six Emperor

Fredrik Feyling
Omtalen er skrevet av Fredrik Feyling, som er Aktivitetsleder på elv i elvekajakk, packraft og kano, og jobber med Norges Padleforbund for å ferdigstille den siste delen av kursstigen i Packraft. Han er medlem i Oslo Elvesportklubb, og bor i Notodden, Telemark. Drakta Level Six Emperor bruker han i elvekajakk, packraft, kano og havkajakk, mengdemessig i den rekkefølgen. Emperor er brukt på rolig vårtur på elv i kaldt vann, elvesurf/enkel freestyle i Grettefoss, rulletrening, packraftkurs i Femunden nå i august. Drakta var ny i vår, men har vært på tur i veldig mange timer!

Fredrik Feyling har omtalt Level Six-drakten Emperor. Her ser du han i drakten under packrafting. Foto: Feyling/privat.

Produsent: Level Six
Modell: Emperor
Når kom drakten på markedet: 2021
Veiledende pris i Norge: 13 500 kr

Fakta om drakten
– hel drakt
– type materiale i drakten: Solid xHaust 3.0 Nylon med Cordura slitefelt
– type mansjett i hals: Latex, beskyttet av justerbar overtrekk.
– type mansjetter rundt håndledd: Britisk latex, beskyttet av justerbare mansjetter.
– type materiale i sokkene: 3 lags Nylon
– tisseluke foran, mens damemodellen Freya har en diagonal tisseluke bak.
– glidelås på skuldrene, drakta har da inngang ved skuldre, en lang og god glidelås som er hel og forsterket i endene.
– lomme på brystet, og fleecebelagt lomme som håndvarmer på brystet for de kalde dagene.
– drakta er uten hette, skal du ha det må du gå for havdrakta Fjord.
– vekt: 1,8 kg i størrelse Large

Omtale
Når det gjelder valg av tørrdrakt, er det alltid mye å tenke på. For min del er det viktig å ha en som tåler litt juling, da jeg holder mye kurs, inkludert sikkerhetskurs i elv.  Dette betyr kontakt med fjell, steiner og sand, litt demonstrering med å bli fraktet, stå på knærne samt svømming og redninger i grunt vann. Det blir også mange lange dager etter hverandre, der drakta virkelig får kjørt seg. På bakgrunn av dette er det like viktig å ha solid stoff, som pustende stoff. xHaust Nylon stoffet virker svært solid, og med elastisk cordura på alle utsatte sliteområder ble denne drakta valget.
Når det gjelder opplevelsen av drakta fremstår den som det mest solide jeg har hatt på meg. Forsterkingene er på rett plass, og alt virker til å tåle svært mye.

Drakta sitter som et skudd, beltet på hoftene funker knall og gjør at drakta ikke sagger ned på rumpa. Den er nesten litt slank i armer og bein, uten at det er dårlig plass i drakta. Langs sidene i ryggen inni drakta er det sydd fleksible paneler, som selv ved tungt fremoverlent sittestilling ikke strammer noen plass. Dette definitivt mer behagelig enn forrige drakter jeg har hatt, men her er det også mulig at denne drakta bare passer meg bedre. Drakta jeg bruker er størrelse Large, og passer meget bra til meg som er 184 cm høy, veier 85 kilo i lett badebukse, og har 44,5 i sko.

Brystlommene for å varme hendene er også svært gode, og selv med min padlevest på, er lommene lett tilgjengelige. Det er en liten lomme ovenfor, den er drenert så ikke vanntett. Skulle egentlig ønsket en liten vanntett lomme her.

I august har jeg vært 4 lange dager i Femundselva, og har derfor fått testet drakta godt til både padling, svømming, klatring, hopping, knestående, sittende, liggende og så videre. Alle disse aktivitetene forteller meg at dette er en veldig behagelig drakt. Jeg var også fotograf en del av tiden, noe som innebærer å sitte på kne, rumpe og ligge på siden langs elva, for å få det optimale skuddet. Cordurapanelene gjorde en god jobb, var beskyttende for kroppen og jeg følte det helt greit å belaste disse ganske så hensynsløst på skarpe steiner langs elva.

På varme dager med høy aktivitet ble jeg klam på overkroppen. Jeg er en person som er spesielt varm av meg, så drakta føltes mindre klam enn forventet i det varme været.

Fornøyelig var det også med en god latexmansjett i halsen. Jeg ha prøvd å sette på billige mansjetter, men dette gir meg rett og slett gnagsår langs kanten av mansjetten når den er på over lang tid. Det var ikke et problem med Emperoe-drakten. Stoffet utenpå latexen beskytter mansjetten og var verken i veien eller gnisset.

Drakten er vellaget og gjennomtenkt. Jeg har ikke byttet mansjetter og slikt på drakta enda, men det ser ut som en grei jobb, med synlige flate anleggsflate for en standard «Kokatat halvmånemal» eller en hard skumblokk.

Sist, men ikke minst er det reflekser langs kantene av sømmene mellom vanlig stoff og det mer hardføre Cordurastoffet.

Da jeg mottok drakta, var den pakket i miljøvennlig papp, uten plastikk! Jeg har også lest på nettet, at en av endringene til Level Six i 2023 er at alle stoffene har en miljøvennlig profil. Slikt føles moderne og godt!

Anbefaling
Drakta er solid, har god passform og tåler nok å bli brukt mye. Denne drakta vil passe meg med min aktive bruk veldig bra. Er du på utkikk etter en superlett drakt som pakker liten og skal tas med på tur i fjellet ville jeg gått for noe mindre solid. Er du en som bare padler pent og holder deg i båten på lange turer, ville jeg kanskje kikket på noe lettere og trolig valgt en tynnere og mer pustende drakt av gore tex.
Anbefaler derfor denne svært hardføre drakta for halvproffe og proffe brukere, som aktivitetsledere, eller guider og mer aktive padlere, som bruker drakta i mange timer langs elv, på havet eller skjærgård, og gjerne i kalde omgivelser.

Oppsummering

+ Svært solid drakt
+ God passform med justerbart belte i livet.
+ Prisgunstig proffdrakt med gjennomtenkte funksjoner

– Drakta er litt tung
– Den puster trolig mindre enn Goretex
– Lomma på brystet kunne vært vanntett

_________________________________________________

Tørrdrakt 8:

Kokatat Odyssey

Heidi Grimnes
Heidi Grimnes har omtalt Kokatat Odyssey. Grimnes er fra Tønsberg og er Veileder hav og Veileder livredning UTE, hun er Aktivitetsleder innen Packraft og Kano, ISKGA Costal Guide, Wilderness First Responder, og Sea Kayak Leader innen British Canoeing. Grimnes bruker drakta når hun holder kurs i Livredning, havkajakk, packraft, og elvepadling, og forteller at hun jobber med tørrdrakt på flere dager i uka, hele året gjennom.

Bildetekst: Heidi Grimnes jobber med tørrdrakten på flere dager i uken, hele året. Her ser du henne i drakten! Foto: Grimnes/privat.

Produsent: Kokatat
Modell: Odyssey
Erstattet Kokatat Expedition i ca. 2019
Veiledende pris i Norge: 21500 kr

Fakta om drakten
-hel drakt
-herre- og damemodell. Jeg bruker damemodellen
-type materiale i drakten: 200 denier GORE-TEX Pro waterproof breathable fabric, med 330 Cordura GORE-TEX forsterkninger i bukse, sete og kne.
-type mansjett i hals: Latex med beskyttende krage utenpå
-type mansjetter rundt håndledd: Latex med beskyttende krage utenpå
-type materiale i sokkene: GORE-TEX stoff.
-har beskyttende hals utenpå halsmansjetten. Har ekstra krage utenpå med avtagbar hette.
-dropseat bak på damemodellen og tisseluke foran på herremodellen
-glidelås i front, som er beskyttet med egen klaff
-har tre lommer, en på hver arm og en på høyre lår
-har avtagbar hette
-vekt: x gram

Omtale
For meg som har lange dager med tørrdrakt på er komforten viktig! Jeg bruker Kokatat da jeg synes den har god passform, føles behagelig og puster ved hjelp av Goretex membranen. Jeg liker at den har reflekser på armer og hette slik at jeg synes godt også i den mørke fine tiden. Drakta har bukseseler, men de koblet jeg av med en gang da dressen henger godt på kun ved strammingen i livet (ekstra mansjett på dressen som skal over spruttrekket), men ser mine herrevenner liker å bruke bukseselene. For meg er det også viktig at en tørrdrakt har «stoff sokker» og ikke sokker i latex da disse for meg oppleves som klamme og kalde.

Alle mansjettene er byttet 1-2 ganger. Dette er en jobb jeg velger å sette bort, men de som reparerer draktene mine sier det er en av de enkleste draktene å bytte på.

Jeg har også en Kokatat Expedition som er forløperen til Kokatat Odyssey. Hovedforskjellen på de to modellene er at det på den gamle modellen er metallglidelås mens den nye modellen har glidelås i nylon. Det skal visstnok være mer behagelig, men jeg opplever at det ikke har stor betydning med den ene eller den andre typen glidelås. Kan hende metallglidelåsen trenger litt mer smøring for ikke å gå tregt. Ellers har den nye modellen avtagbar hette, med det resultat at den alltid ligger hjemme de gangene jeg skulle ønske jeg hadde den, så for meg skulle det gjerne vært mulig å brette inn i kragen da hette er i veien i en del aktiviteter, men deilig i andre.

Jeg synes tørrdrakten er behagelig å ha på og den er ofte på under små pauser på land. Den oppleves som komfortabel å gå i. Alt i alt en tørrdrakt jeg er meget fornøyd med, bortsett fra prisen…. Som oppleves som stiv!

Anbefaling
Drakten anbefales til havpadling. Fungerer like bra til langturer som til korte turer med lek i sjø. Er for de som vil ha det beste og er villige til å gi den noe stive prisen.

Oppsummering

+Meget behagelig på, god passform
+Har dropseat og egen damemodell
+Godt med reflekser og stramming i ben og håndledd

-Pris
-Ikke mulighet til å folde hetten inn, bare å ta den av

__________________________________________

TØRRDRAKT 9:

NRS Navigator

Daniel Salbu
Det er Daniel Salbu som har skrevet omtalen av denne NRS-drakten. Salbu er bergenser bosatt i Sandvika utenfor Oslo. Han er tidligere landslagspadler med Kongepokal, U23-EM- og U23-VM gull. Salbu padlet hele Norskekysten fra Sponvika til Grense Jakobselv sommeren 2022, og brukte denne drakten under hele den 63 dager lange padleturen. Du kan lese om SalbusNorges-tur HER!

Bilde: DanielSalbu_NRSNavigator.jpg Bildetekst: Daniel Salbu fikk testen denne drakten i løpet av 45 padledager på sin ferd mellom svenske- og russegrensa i sommer! Foto: Salbu/privat.

Produsent: NRS
Modell: Navigator
Når kom drakten på markedet: 2022
Veiledende pris i Norge: 10000 kr

Fakta om drakten
-Hel drakt
-Herremodell med tisseluke foran, ikke dropseat
-type materiale i drakten: 3-lags GORE-TEX pro
-type mansjett i hals: neopren
-type mansjetter rundt håndledd: Latex + Neopren
-type materiale i sokkene: GORE-TEX
-har beskyttende hals utenpå halsmansjetten
-glidelåsen er bak over skuldrene og er har ikke ekstra beskyttelse
-drakten har 4 semi-vanntette lommer, 2 på overarmene, og to på magen.
-har hette
-vekt 1,6kg

Omtale
Førsteinntrykket mitt av drakten var veldig bra. Har ikke så stor erfaring med tørrdrakter, men det faktum at det var en neoprenhals gjorde at den var utrolig behagelig å ha på seg. Hetten og halsen med ‘’ansiktsmaske’’ gjorde den helt suveren i sur motvind, regn og bølgeskvulp. Ansiktsmasken dekket nese og munn, men ventileringen foran munnen gjorde det uproblematisk å puste igjennom. Veldig imponert over denne egenskapen.

Da jeg la ut på den 63 dager lange turen min langs Norskekysten var det viktig for meg å ha en tørrdrakt som var mest mulig synlig på vannet. Fargen på drakten er helt ypperlig i den anledning og er noe jeg fikk tilbakemelding på fra blant båtfolk jeg møtte på min ferd.

Jeg hadde egentlig ikke planlagt å bruke drakten mye underveis, men surt vær i Sør-Norge og kaldt vann i Nord-Norge gjorde at drakten ble benyttet ved 45 av 52 padledager uten at jeg ble for varm i drakten. Under drakten hadde jeg alltid en NRS Hydroskin 1,5mm bukse, og en ulltrøye. Kun på dager der dette ble for varmt tok jeg av meg tørrdrakten.

Problemet for tørrdrakter når man er på padletur langs Norskekysten er at de konstant er eksponert for saltvann, sol og vind. Jeg hadde ikke mulighet for å skylle i ferskvann, noe som resulterte i at drakten tappet litt evner utover turen. Glidelåsene på lommene på armene ble ubrukelige ettersom saltvannet korroderte metallglidelåsene. Benyttet meg uansett ikke av disse lommene, så for meg var det aldri et problem. Det som derimot ble et problem etterhvert var at alle neoprensømmene revnet. Det betydde at halsen etterhvert ble mindre og mindre tett når sømmen revnet mer og mer. Sett i etterkant burde man byttet ut denne halsen med en latex-hals, hvis man skal ha en drakt som skal fungere godt over lang tid.

Tisseluken foran var stort sett en reddende engel ved enhver ilandstiging, og skal jeg noen gang ha meg en ny drakt, så er dette førsteprioritet. Å ha en drakt uten er nesten utenkelig for meg.

Jeg har aldri vært like komfortabel i noen tørrdrakt som jeg var i NRS sin Navigator. Padlemessig hindret ikke denne drakten meg teknisk på noen som helst måte. En super drakt, hvor det eneste minuset for meg var manglende latex i halsen. Passer man godt på å skylle drakten er jeg ganske sikker på at sømmene holder lengre enn de gjorde på min ferd langs Norskekysten.

Anbefaling
Jeg anbefaler drakten på det varmeste. Den er veldig behagelig, perfekt i dårlig vær med sur motvind og regn. Jeg tror de aller fleste vil synes drakten er behagelig og bra. Skal du rulle mye, kan kanskje hetten være et hinder.

Oppsummering

+synlig farge,
+ypperlig «ansiktsmaske»
+lett å få av og på

-neoprensømmen i hals er litt dårlig,
-neoprensømmen ved håndleddet er litt dårlig,
-glidelåsene på lommene blir fort ødelagt hvis man ikke skyller drakten.

____________________________________

TØRRDRAKT 10:

Typhoon Hypercurve

Laila Reigstad
Laila Reigstad holder til i Øygarden vest for Bergen og lever fulltid av kajakkkursing og turer gjennom sitt friluftsforetak ReigstadUnlimited. Hun er Aktivitetsleder hav, og guider hver sommer turer til blant annet Grønland. Reigstad padler mest havkajakk, men også surfski og packraft. I september 2021 kom hennes bok «Alt nybegynneren trenger å vite om havkajakk» ut, og siden 2022 er hun redaktør for magasinet du nå holder i hånden. Den omtalte drakten har vært mest brukt av Intro- og Grunnkursdeltakere, men har blitt brukt og testet av Reigstad både ved høyfjellspadling på Vestlandet og på langtur på Grønland. Drakten har vært testet over fire år.

Bildetekst: Tørrdrakten Typhoon Hypercurve er billig og lett tilgjengelig, men kanskje ikke så bra som kurs- og klubbdrakter. Her blir draktene spylt etter redningsøvelser! Foto: Laila Reigstad.

Produsent: Typhoon
Modellnavn: Hypercurve
Når kom drakten på markedet: 2015?
Veiledende pris i Norge: 4500 kr

Fakta om drakten
-hel drakt, unisex
-type materiale i drakten: TX4 Quad-lags pustende stoff (4-lags konstruksjon for vanntett holdbarhet). Knær og sete er PU-forterket
-type mansjett i hals: Neopren
-type mansjetter rundt håndledd: Neopren
-type materiale i sokkene: Latex
-har verken dropseat eller tisseluke
-glidelås i plast bak på skuldrene. Glidelåsen er ikke beskyttet.
-har ingen lommer
-er uten hette
-vekt: 1400 gram

Omtale
Dette er en av de draktene man ser veldig ofte på nybegynnere innen kajakkpadling. Det er typisk den første drakten man kjøper. En av grunnene er nok prisen og tilgjengeligheten. Det er en drakt helt i den billige ende av skalaen, er tilgjengelig i store sportsbutikker, og er ofte på tilbud. Jeg har hatt disse draktene som kursdrakter på Intro- og Grunnkurs i havkajakk i fire år, og har noen tanker om heftig bruk over flere år.
Membranen er meget holdbar og med svært gode ekstra paneler på kne og i baken, slik at drakten holder seg veldig godt over tid, tross i at man sitter på kne når man er på land og lager mat, pakker kajakken etc. Etter 4 år er det ingen svikt i membranen på noen av de +15 kursdraktene.
Halsmansjettene er i neopren, et materiale som ofte foretrekkes av nybegynneren fordi det føles mer behagelig enn en tettsittende latexhals. Sjekk neoprenhalsen på bildet og legg merke til at den begynner ganske langt nede mot brystet, og etter hvert som den smalner inn og går over i det stykket som skal ligge tett inntil halsen, så er dette stykket bare noen få centimeter høyt. Det gjør at det bare er et lite stykke av neoprenhalsen som skal holde vannet ute ved redningsøvelser og velt. Dersom man har en drakt med litt stor hals, så er det åpent rett inn i drakten. Dette betyr av ved redningsøvelser må man regne med at det kommer vann inn slik at man blir fuktig i hals og nedover brystet. Man kan motarbeide dette litt ved å passe på at man får en drakt med hals som sitter tett. Neoprenhalsen har holdt seg bra, men de begynner å se slitt ut etter to sesonger, dersom de er flittig i bruk.
Den største utfordringen med drakten er helt klart latexsokkene. De kommer helt flate, og har en lei tendens til å sprekke opp akkurat i denne fabrikklagede bretten. Her har det blitt mye lappinger og til sist skifting av sokker i flere runder. Sokker kan kjøpes utenom, men koster rundt 300 kr per stykk.
Armmansjettene er også i neopren, og har bare et smalt belte som sitter helt tett rundt håndleddet. Pass på at du skaffer deg en drakt der mansjettene sitter godt.
Draktene er store i størrelsen, og en god ting er at de få i en bred variant. Et eksempel er at du kan kjøpe en drakt i størrelse medium, og en annen i medium bred. Legg merke til at en medium drakt vil ha medium størrelse i halsen, mens en medium bred-drakt vil ha large i halsen, og kan bli veldig løs.
Drakten har ikke snøring i livet og sagger litt, men har rynkninger med strikk i ryggen, som hjelper litt på.

Anbefaling
Drakten anbefales som den første tørrdrakten man skaffer seg, dersom man finner en draktstørrelse der hals- og armmansjetter sitter tett, og dersom man bare er 1-2 brukere.
Drakten i seg selv tåler mange brukere, men sokkene går det raskt hull i langs produsentens brettekant. Dermed blir det mye å vedlikeholde dersom det er mange brukere som trakker inn og ut av disse «skjøre» latexsokkene i drakten. På grunn av dette er draktene ikke egnet til kurs- eller klubbdrakt. Drakten er billig og tross at det kommer inn fuktighet gjennom neopren mansjettene, så er den mye bedre enn å ikke ha noen drakt til høst, vinter og vår-padlingen!

Oppsummering

+pris
+lett tilgjengelig
+holdbar membran med forsterket kne og baken

-neoprenmansjettene i halsen og på håndleddene er lav og sitter ikke så stramt som ønskelig.
-det går lett hull i sokkene i de fabrikkbrettede kantene tross alltid bruk av neoprensko utenpå. Drakten er best med bare en (få) bruker,
-hele drakten må av dersom man må på toalettet.

_______________________________

 

Se det, så har du scrollet og les deg gjennom 10 ærlige omtaler av 10 gode tørrdrakter, i ulike prisklasser, ulike materialer og med ulike finesser.
Vi vil takke alle 9 padlerne som tok seg tid til å omtale sin favorittdrakt slik at vi leserne får del i hva som fungerer og hvilke finesser man bør se etter når det kommer til hvilken farkost vi padler og hvor vi padler!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal du kjøpe deg tørrdrakt? Les dette først!

Vi i redaksjonen i magasinet Padling har lenge hatt lyst til å gjøre en test av tørrdrakter. En stor test av mange drakter, over tid, og av et panel av testere som er aktive og erfarne padlere. Dette vil kreve både ressurser og ta lang tid, så vi bestemte oss for å gjøre det på en annen måte. I septemberutgaven av magasinet Padling, og her online, vil du derfor få en detaljert omtale av 9 tørrdrakter!

En jungel av tørrdrakter!
Ja, for det er jo en jungel av tørrdrakter på markedet! Alle ser lovende ut i reklamen, men holder de til ditt bruk, over tid? For å få svar på dette har vi spurt 8 personer som har padlet lenge og mye, om de vil omtale sin favoritt tørrdrakt. Være ærlig å si hva som er bra, om de savner noe, om det er noe som ikke er så bra, og hva de eventuelt har reparert. I rekken av omtaler får du også er oversikt over hvem disse padlerne er, hvilke forhold de bruker drakten i og hvilken bakgrunn de har. De forteller også hvem de tenker er målgruppen for hver av draktene.

Kristoffer Vandbakk er en av de som omtaler sin favoritt-tørrdrakt! Foto: Vandbakk/privat.

Testkriterier
Vi har satt noen kriterier for hvilke drakter som skulle bli omtalt:
Tørrdraktene som omtales skal være tilgjengelige på det norske markedet, de må fortsatt være i salg, altså ikke en utgående modell, det skal være mulig å kjøpe dem hos flere forhandlere, både i butikk og på nett, og det skal være drakter i flere prisklasser.

Hvem omtaler draktene?
Vi har kontaktet sentrale padlere som er erfarne, mye ute på tur både i elv og sjø, og som har hatt ulike tørrdrakter og padlebekledning å sammenligne opp mot drakten som omtales. De som skriver omtalene er Kristoffer Vandbakk, Heidi Grimnes, William McCluskey, Fredrik Feyling, Hallvard Torp, Christian Harstad, Daniel Salbu, Einar Knutsen og Laila Reigstad. Vi er kjempeglade for å ha disse erfarne padlerne med på laget!

Fredrik Feyling padler mye i elv og jobber blant annet med å ferdigstille Våttkortstigen i packraft sammen med Norges Padleforbund. Foto: Feyling/privat.

Disse draktene omtales!
Vi har altså 8 personer som omtaler totalt 9 tørrdrakter. Dette er draktene du får en padleeksperts vurdering på:
NRS Navigator
NRS Crux
Kokatat Hydrus Swift Entry
Kokatat Odyssey
YAK
Ursuit MPS
Immersion Research 7 Figure
Palm Atom
Level Six Emperor
Typhoon Hypercurve

Tørrdrakt er en deilig oppfinnelse! Foto: Laila Reigstad.

I skrivende stund
Omtalene vil du kunne lese i september både her på padlesiden.no og i den kommende septemberutgaven av magasinet Padling, som kommer til abonnenter mot slutten av måneden, og deretter til de store Narvesenkioskene. Omtalene skrives i skrivende stund!
Vi er glade for å kunne bidra til at du som tørrdraktkjøper får informasjon slik at du kan vurdere ditt bruk opp mot type drakt, finesser ved drakten, og en prisklasse som er ok for deg!
Stay tuned!

 

Brukte samme tørrdrakt nesten 50 dager i strekk!
Daniel Salbu er en av de som omtaler en tørrdrakt, og det etter at han padlet med den over 50 dager på sin 63 dager lange tur! Les artikkelen om Daniel HER!